✌️เนื้อหาการเรียนการสอน ✌️ 

 🆕 รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ม.2/1

 🆕 รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ม.2/2

 🆕 รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ม.1/1

เรียนรู้การออกแบบ  ม.1/1

 🆕 รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ม.1/2

เรียนรู้การออกแบบ  ม.1/2

 🆕 รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ม.1/3

เรียนรู้การออกแบบ  ม.1/3

 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จะเป็นการสอบนอกตารางโดยเลือกที่เมนูเนื้อหา นักเรียนสามารถทำได้หลายครั้ง ส่วนผลการสอบจะใช้คะแนนเฉลี่ยของการสอบทุกครั้ง


 การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จะเป็นการสอบนอกตารางโดยเลือกที่เมนูเนื้อหา นักเรียนสามารถทำได้หลายครั้ง ส่วนผลการสอบจะใช้คะแนนเฉลี่ยของการสอบทุกครั้ง


 การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จะเป็นการสอบนอกตารางโดยเลือกที่เมนูเนื้อหา นักเรียนสามารถทำได้หลายครั้ง ส่วนผลการสอบจะใช้คะแนนเฉลี่ยของการสอบทุกครั้ง

 รวมสื่อการเรียนการสอนและคลิปต่างๆมากมาย ใครเรียนไม่ทันไปดูได้นะ...จะบอกให้

✌️ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียน ✌️ 

 🆕 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565

✌️ ปฏิทินกิจกรรมปีการศึกษา 2565 ✌️